Codul Drepturilor Și Obligațiilor Studenților

ORDIN Nr. 3666 din 30 martie 2012
privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului
EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 4 aprilie 2012
În conformitate cu art. 202 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările
şi completările ulterioare,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aprobă Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către Direcţia generală de învăţământ
superior şi asociaţiile studenţeşti.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului,
Cătălin Ovidiu Baba
Bucureşti, 30 martie 2012.
Nr. 3.666.
ANEXA 1
CODUL
drepturilor şi obligaţiilor studentului
ART. 1
(1) Prezentul cod cuprinde drepturile şi obligaţiile studenţilor înmatriculaţi în instituţiile de
învăţământ superior.
(2) Studenţii înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ superior militar şi învăţământul de
informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională beneficiază de drepturile şi obligaţiile
stipulate în prezentul cod dacă acestea nu contravin drepturilor şi obligaţiilor care decurg din
reglementările elaborate de structurile abilitate din sistemul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională.
(3) Studenţii înmatriculaţi în universităţile confesionale beneficiază de drepturile şi
obligaţiile stipulate în prezentul cod dacă acestea nu contravin drepturilor şi obligaţiilor care
decurg din reglementările elaborate în funcţie de specificul dogmatic şi canonic al fiecărui cult.
ART. 2
Senatul universitar nou-ales adoptă Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului,
la propunerea studenţilor, cu respectarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentului cod, în termen de 60 de zile de
la adoptarea acestuia.
ART. 3
(1) Calitatea de student, respectiv student-doctorand se dobândeşte prin admiterea la un
program de studii universitare de licenţă, master şi, respectiv, doctorat, potrivit art. 142 alin. (7)
şi art. 199 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Drepturile şi obligaţiile studentului-doctorand sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.
681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.
(3) Contractul de studii încheiat între student şi universitate în urma admiterii la un program
de studii universitare nu se poate modifica în timpul anului universitar.
ART. 4
(1) Studenţii se pot asocia în structuri sau organizaţii studenţeşti potrivit prevederilor art. 203
alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Organizaţiile studenţeşti legal constituite au drept de acces în spaţiile universitare pentru
a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula activităţile interne, în afara orelor de curs
şi a altor activităţi prestabilite. Universitatea are obligaţia de a reglementa aspectele de mai sus
prin codul prevăzut la art. 2.
(3) Instituţiile de învăţământ superior cooperează cu organizaţiile studenţeşti legal constituite
şi se consultă cu acestea pentru aspectele privind dezvoltarea învăţământului superior.
ART. 5
Asociaţiile studenţeşti legal constituite elaborează anual un raport privind respectarea
prevederilor prezentului cod în fiecare universitate din sistemul naţional de învăţământ.
Raportul se face public înainte de începerea fiecărui an universitar pe site-ul universităţii. În
cazul constatării unor deficienţe, universitatea are obligaţia de a face publice modalităţile de
soluţionare a acestora.
ART. 6
(1) Studenţii sunt parteneri ai instituţiilor de învăţământ superior şi membri ai comunităţii
universitare, având drepturi şi obligaţii în baza principiilor enunţate la art. 118 din Legea nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Activitatea studenţilor în cadrul comunităţii universitare este reglementată de principiile
enunţate la art. 202 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 7
Statul garantează pentru toţi studenţii din sistemul naţional de învăţământ un învăţământ
echitabil în ceea ce priveşte admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor.
ART. 8
Candidaţii proveniţi din medii dezavantajate socioeconomic sau marginalizate din punct de
vedere social, inclusiv absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de
10.000 de locuitori, pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate, în condiţiile legii.
Asigurarea, pentru această categorie de studenţi, a serviciilor gratuite de orientare şi consiliere
educaţională şi profesională, a serviciilor de tutorat, precum şi urmărirea traseelor educaţionale
în vederea asigurării integrării lor academice, sociale şi culturale în comunitate constituie,
împreună cu calitatea acestora, un criteriu de evaluare a calităţii universităţii.
ART. 9
Propaganda politică, precum şi orice formă de discriminare individuală sau de grup sunt
interzise în cadrul instituţiilor de învăţământ superior.
ART. 10
Drepturile studenţilor cu dizabilităţi fizice în desfăşurarea activităţilor academice şi a celor
sociale şi culturale sunt prevăzute la art. 118 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
ART. 11
(1) Studentul beneficiază de următoarele drepturi în baza principiilor enunţate de Legea nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) dreptul la învăţământ de calitate;
b) dreptul de acces la programe de mobilitate internă şi externă, cu recunoaşterea, conform
legii, a creditelor obţinute în acest fel;
c) dreptul de transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi
cartelor universitare;
d) dreptul la protecţia datelor personale;
e) dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), în format fizic sau electronic, şi
acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în bibliotecile universitare sau pe
site-ul facultăţii;
f) dreptul de a fi informat, în primele două săptămâni de la începerea semestrului, cu privire
la programa analitică, structura şi obiectivele cursului, competenţele generate de acesta, precum
şi cu privire la modalităţile de evaluare şi examinare. Orice modificare ulterioară a modalităţilor
de evaluare şi examinare poate fi făcută doar cu acordul studenţilor;
g) dreptul de a beneficia la începutul primului an de studiu de un “Ghid al studentului”, cu
informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile studentului, disciplinele din planul de
învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de universitate, procedurile de evaluare, cuantumul
taxelor, baza materială a universităţii şi a facultăţii, informaţii despre asociaţiile studenţeşti
legal constituite, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi
alte facilităţi şi subvenţii acordate;
h) dreptul de a beneficia de un îndrumător de an/secţie/grupă, în funcţie de dimensiunea
acestor structuri, din rândul cadrelor didactice din facultatea în cadrul căreia îşi desfăşoară
cursurile;
i) dreptul de a participa la evaluarea cursurilor, seminarelor, lucrărilor practice, a prestaţiei
cadrelor didactice şi a altor aspecte educaţionale şi/sau organizatorice legate de programul de
studii urmat, potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Evaluările sunt informaţii publice şi sunt folosite în evaluarea
performanţelor respectivelor cursuri, seminare, stagii de practică, programe de studiu şi cadre
didactice;
j) dreptul de acces la regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale şi alte documente ale
instituţiei la care studiază, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
k) drepturi de autor şi de proprietate intelectuală pentru rezultatele obţinute prin activităţile
de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi Cartei
universitare şi eventualelor contracte între părţi;
l) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere academică, profesională,
psihologică şi socială, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de instituţia de
învăţământ superior, potrivit Cartei universitare;
m) dreptul la practică în conformitate cu obiectivele programului de studii universitare,
precum şi dreptul la baza materială, transport şi masă asigurate în condiţiile legii;
n) dreptul la recunoaşterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de
îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu;
o) dreptul de a întrerupe şi relua studiile conform Cartei universitare şi legislaţiei în vigoare;
p) dreptul de a studia în limba maternă sau într-o limbă de circulaţie internaţională, dacă
există această posibilitate în instituţia de învăţământ superior, în limita locurilor atribuite pentru
acest tip de program de studii;
q) dreptul de a refuza să participe la procesul educaţional mai mult de 8 ore pe zi,
reprezentând cursuri, laboratoare şi seminare, exceptând cazurile de pregătire practică;
r) dreptul la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a competenţelor dobândite după
parcurgerea unui curs, cu respectarea programei, şi dreptul de a cunoaşte baremul după care a
fost evaluat;
s) dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate
temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoştinţelor
învăţate în maniera prestabilită de către titularul de curs, astfel încât metoda alternativă indicată
să nu limiteze atingerea standardelor examinării;
ş) dreptul de a contesta notele obţinute la examenele scrise, conform regulamentelor interne
ale universităţii. Rezolvarea contestaţiei va fi făcută de către o comisie din care nu fac parte
cadrele didactice care au evaluat iniţial, în prezenţa studentului contestatar, în cazul care
studentul solicită acest lucru;
t) dreptul de a i se restitui, la cerere, în copie, un exemplar înregistrat de universitate al
lucrării de licenţă/dizertaţie şi de a i se comunica punctajul acordat;
ţ) dreptul de a beneficia de un proces educaţional centrat pe student în vederea dezvoltării
personale, integrării în societate şi dezvoltării capacităţii de angajare, păstrării locului de muncă
şi mobilităţii pe piaţa muncii;
u) dreptul de a beneficia de trasee flexibile de învăţare, conform art. 123 alin. (7) din Legea
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, în cadrul programului de
studiu va fi asigurat un număr minim de cursuri opţionale şi/sau facultative din totalitatea
cursurilor oferite de universitate.
(2) Universitatea va publica rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenţi pe site-ul
propriu, în format lizibil, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Rezultatele vor conţine
centralizarea tuturor evaluărilor pentru fiecare profesor în parte.
(3) Modul de identificare, organizare şi evaluare a practicii de specialitate reprezintă un
criteriu obligatoriu de evaluare a calităţii programelor de studiu.
ART. 12
(1) Studenţii sunt reprezentaţi în structurile consultative, decizionale şi executive din cadrul
universităţilor, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
şi Cartei universitare.
(2) Studenţii participă la luarea deciziilor din cadrul universităţilor în temeiul următoarelor
drepturi:
a) dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structuri de conducere ale universităţii, conform Legii
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) dreptul de a fi reprezentaţi în senatul universitar şi în consiliul facultăţii într-o proporţie de
minimum 25%, în condiţiile Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
Cartei universitare;
c) dreptul de a fi reprezentaţi în structurile universităţii care gestionează serviciile sociale,
inclusiv comisiile de cazări, de alocare a burselor, de alocare a taberelor tematice;
d) dreptul de a participa la procedurile privind stabilirea modalităţii de desemnare a
rectorului prin reprezentanţi, precum şi în procesul de desemnare a acestuia, indiferent de
modalitatea de desemnare, potrivit art. 209 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) dreptul de a fi informaţi şi consultaţi de către reprezentanţii studenţilor în legătură cu
hotărârile votate în structurile de conducere ale instituţiei din care aceştia fac parte.
(3) Instituţiile de învăţământ superior nu pot condiţiona statutul de student reprezentant de
performanţele academice, prezenţa la cursuri, seminare şi laboratoare. Cadrele didactice nu se
pot implica în procedurile de alegere a studenţilor reprezentanţi, indiferent de nivelul de
reprezentare. Intervenţiile se sancţionează conform prevederilor art. 312 din Legea nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale
(consiliu, senat şi consiliu de administraţie) ale universităţii pentru mai mult de 4 ani, indiferent
de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora.
(5) Reprezentanţii studenţilor în consiliile facultăţilor şi în senatele universitare sunt aleşi
prin votul direct, secret şi universal al tuturor studenţilor de la nivelul facultăţii, respectiv al
universităţii. Organizaţiile studenţeşti legal constituite la nivel de facultate/universitate pot
delega reprezentanţi de drept în aceste structuri. Numărul reprezentanţilor delegaţi de
organizaţiile studenţeşti în aceste structuri se stabileşte în baza autonomiei universitare.
(6) Procesul de desemnare a studenţilor membri în orice alte structuri consultative,
deliberative şi executive decât cele prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, se realizează în baza autonomiei universitare şi se stabileşte de către
studenţi.
(7) Federaţiile studenţeşti legal constituite la nivel naţional desemnează reprezentanţi în
consiliile consultative ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS)
potrivit art. 217 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 13
(1) Studenţii beneficiază de gratuitate pentru:
a) studii universitare de licenţă, master şi doctorat în limita locurilor bugetate disponibile şi
conform reglementărilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul
cetăţenilor români, cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, conform art. 142 alin. (4), etnicilor
români de pretutindeni conform art. 205 alin. (4), precum şi în cazurile prevăzute la art. 205
alin. (5) şi (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) eliberarea actelor de studii şi a celor care atestă statutul de student (inclusiv situaţia
şcolară/foaia matricolă, diploma de licenţă, inginer, urbanist, master şi doctor, suplimentele la
diplomă, adeverinţele, carnetele şi legitimaţiile, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă);
c) accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale şi
sportive organizate pe teritoriul României în cazul etnicilor români din afara graniţelor ţării,
potrivit prevederilor art. 205 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) În cazul eliberării duplicatelor actelor de studii, instituţiile de învăţământ superior pot
percepe taxe stabilite în temeiul autonomiei universitare.
(3) Studenţii beneficiază de următoarele reduceri de tarife:
a) cu cel puţin 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi
pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare;
b) de 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte
manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice, conform art. 205 alin. (3) din
Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Studenţii sunt încurajaţi să participe la acţiuni de voluntariat, pentru care pot primi un
număr de credite conform art. 203 alin. (9) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART. 14
Studenţii beneficiază de următoarele drepturi sociale:
a) asistenţă medicală gratuită potrivit prevederilor art. 205 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) cazare, cu excepţia cazului în care studiază în localitatea de domiciliu, în condiţiile legii;
c) subvenţii pentru cazare conform art. 205 alin. (15) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
d) acces în spaţiile universitare pentru a organiza proiecte pentru studenţi sau pentru a derula
activităţile interne, în afara orelor de curs şi a altor activităţi prestabilite, în conformitate cu
prevederile Cartei universitare;
e) dreptul de a sesiza abuzuri şi nereguli şi de a cere verificarea şi evaluarea acestor sesizări
de către organisme specializate prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi dreptul la protecţia
celor care sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile
publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
f) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate sau transmise la adresele
oficiale de e-mail ale universităţii şi de a primi răspuns scris, respectiv prin mijloace electronice
la aceste cereri, în condiţiile stabilite de lege şi de regulamentele universitare;
g) dreptul la un termen de înscriere de cel puţin 5 zile lucrătoare de la afişarea anunţului
pentru concursurile organizate în universitate, inclusiv cele pentru burse, tabere, cazare şi
mobilităţi.
ART. 15
(1) Studenţii au dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu,
precum şi alte taxe percepute de universitate, în conformitate cu Carta universitară.
(2) Studenţii au dreptul să fie informaţi cu privire la numărul, tipul şi cuantumul fiecărei taxe
practicate de către universităţi.
ART. 16
(1) Studenţii pot beneficia de următoarele tipuri de burse:
a) burse pentru stimularea performanţei, care se distribuie conform regulamentelor interne
ale universităţilor şi care pot fi împărţite în burse de merit, de studiu şi de excelenţă;
b) burse sociale, pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse, al căror
cuantum minim este propus anual de Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului
Superior, raportându-se la costurile reale pentru masă şi cazare. Bursele sociale pot fi cumulate
cu celelalte tipuri de burse;
c) burse din alocaţii bugetare sau venituri proprii extrabugetare ale universităţilor, precum şi
alte tipuri de burse speciale, conform criteriilor stabilite de legislaţia în vigoare, al căror
cuantum trebuie să acopere cel puţin costurile pentru masă şi cazare;
d) burse pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau
fizice de tipul celor prevăzute la art. 205 alin. (10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Studenţii pot beneficia de împrumuturi prin Agenţia de Credite şi Burse pentru Studenţi
în conformitate cu art. 204 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 17
(1) Studenţii care provin din medii dezavantajate sau cei care au rezultate remarcabile în
educaţia şi formarea lor profesională, culturală sau sportivă beneficiază de locuri în taberele
tematice în limita bugetului acordat în acest scop.
(2) În cadrul acestor tabere se pot organiza sesiuni de formare profesională în context
nonformal pentru care studenţii pot primi un număr de credite ECVET/ECTS, conform Cartei
universitare.
(3) Taberele tematice pot fi organizate de MECTS prin organismele sale, în perioada
vacanţelor, cu consultarea federaţiilor naţionale studenţeşti legal constituite.
ART. 18
Studenţii au următoarele obligaţii:
a) de a îndeplini toate sarcinile care le revin potrivit planului de învăţământ şi programelor
analitice ale disciplinelor;
b) de a respecta carta, regulamentele şi deciziile universităţii;
c) de a participa la şedinţele structurilor de conducere din cadrul instituţiilor de învăţământ
superior în calitate de reprezentanţi aleşi ai studenţilor;
d) de a respecta standardele de calitate impuse de către universităţi;
e) de a respecta drepturile de autor ale altor persoane şi de a recunoaşte paternitatea
informaţiilor prezentate în lucrările elaborate;
f) de a respecta prevederile codului etic al universităţii;
g) de a elabora şi susţine lucrări de evaluare la nivel de disciplină şi lucrări de absolvire
originale;
h) de a sesiza autorităţilor competente orice nereguli în procesul de învăţământ şi în cadrul
activităţilor conexe acestuia;
i) de a participa la activităţi academice fără a fi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor
substanţe interzise;
j) de a nu folosi un limbaj şi comportament neadecvate mediului universitar;
k) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şi
subvenţiile primite;
l) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în spaţiul universitar;
m) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către
instituţiile de învăţământ superior;
n) de a suporta plata eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de
către instituţia de învăţământ superior;
o) de a informa autorităţile competente cu privire la existenţa oricărei situaţii care ar putea
influenţa buna desfăşurare a activităţilor de studiu individual şi general;
p) de a-şi îndeplini angajamentele financiare impuse de către instituţia la care studiază, în
condiţiile stabilite în contractul de studiu.
ART. 19
Federaţiile naţionale ale organizaţiilor studenţeşti elaborează anual un raport privind
respectarea prevederilor prezentului cod în universităţile din sistemul naţional de învăţământ.