Statut USR

Capitolul I
Art. 1 Denumire
1.1.   Prezentul statut reglementează organizarea și funcționarea Uniunii Studenților din România denumită în continuare, prescurtat U.S.R.
1.2.  În toate actele, anunțurile publicitare, corespondențe ce vor fi emise de U.S.R., denumirea va fi  urmată de specificarea sediului acesteia.
1.3.  Folosirea de un membru al U.S.R. a denumirii acesteia în orice documente individuale emise și acțiuni desfășurate este supusă aprobării în prealabil a Consiliului Director al USR, cu respectarea prevederilor prezentului statut

Art. 2 Forma Juridică
2.1    U.S.R. este o federație ce reunește la nivel național organizații studentești din România, cu personalitate juridică română, de drept privat, democratic constituite, cu scop nepatrimonial, apolitica, nepartinica, independenta, neguvernamentala
2.2   U.S.R. isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile legale, dispozitiile prezentului statut si ale regulamentelor interne.
2.3   U.S.R. nu poate incheia protocoale sau parteneriate cu caracter politic cu formatiuni politice sau cu organizatii de tineret ale partidelor politice.

Art. 3 Sediu
3.1 U.S.R. isi are sediul in B-dul Mihail Kogalniceanu nr. 36-46, camera 123, sector 5, Bucuresti.

Art.4 Durata Functionarii
4.1 U.S.R. se constituie si functioneaza pe durata nedeterminata si isi incepe activitatea din momentul dobandirii personalitatii juridice.

Art. 5 Scop
5.1 Uniunea Studentilor din Romania reprezinta, promoveaza si apara drepturile studentilor
membrii ai uniunii.

Art.6 Obiective si Mijloace de Realizare a Scopului
6.1 Stimularea, promovarea si cultivarea unor raporturi personale si institutionale cu studentii si asociatiile studentesti.
6.2 Sprijinirea studentilor pentru rapida lor integrare in viata sociala si profesionala.
6.3 Initierea si intretinerea de relatii cu institutii nationale si internationale cu decizie in domeniul de interes pentru membrii uniunii, cu alte organizatii nationale si internationale, cu institutii guvernamentale si neguvernamentale.
6.4 Participarea la programe locale, nationale si internationale pentru studenti si membrii sai.
6.5 Initierea de proiecte de promovare a valorilor universitare.
6.6 Ameliorarea invatamantului universitar romanesc si alinierea la normele europene si internationale.
6.7 Organizarea de conferinte, simpozioane, colocvii si seminarii cu caracter national si international.

6.8 U.S.R. poate infiinta tipografie, edituri, publicatii proprii, posturi de radio si TV.

Capitolul II. Membrii

Art. 7 Calitatea de membru
7.1   Membrii U.S.R. sunt asociatii studentesti cu personalitate juridica proprie.
7.2 Membrii semnatari ai actului constitutiv care au depus actele in vederea dobandirii personalitatii  juridice sunt membri fondatori .
7.3 Membrii  U.S.R. au aceleasi drepturi si obligatii fara privilegii si fara discriminari.

Art. 8 Dobandirea Calitatii de Membru
8.1 Asociatiile ce indeplinesc conditiile prevazute la articolul 7 al prezentului statut pot deveni membrii ai U.S.R. in urma unei cereri scrise, depusa la secretariatul general al U.S.R.
8.2  Cererea va fi insotita de :
a) procesul verbal al Adunarii Generale a Asociatiei candidate din care sa reiasa hotararea de aderare la U.S.R. ;
b) incheierea judectoreasca privind personalitatea juridica, in copie legalizata;
c) statutul asociatiei respective, in copie legalizata;
8.3. Validarea cererii se face prin vot de Adunarea Generala, moment din care Asociatia respectiva devine membru al U.S.R.

Art.9  incetarea Calitatii de Membru
9.1 Calitatea de membru al U.S.R. inceteaza prin:
a) retragere
b) excludere
c) desfiintarea asociatiei membre
9.2 Membrii U.S.R. pot fi exclusi daca:
a) produc daune uniunii prin folosirea de titulatura sau de patrimoniu U.S.R. in scopuri straine intereselor uniunii, prin neindeplinirea sarcinilor incredintate sau prin nerespectarea deciziilor adoptate;
b) incalca statutul si/sau regulamentele interne;
c) deterioreaza imaginea U.S.R.
9.3 Hotararea de excludere a unui membru este luata de Adunarea Generala cu votul majoritatii absolute a membrilor U.S.R.

Art. 10 Drepturile Membrilor
10.1 Dreptul de a participa la actiunile si adunarile U.S.R. si de a se exprima in cadrul acestora.
10.2 Dreptul de vot in cadrul structurilor U.S.R. in conditiile prevazute in statut si regulamentele interne.
10.3 Dreptul de a.fi informat cu privire la activitatea U.S.R.
10.4 Dreptul de a se retrage din U.S.R.
10.5 Dreptul de a solicita si primi sprijinul U.S.R. daca solicita acest lucru corespunzator scopului uniunii.
10.6 Dreptul de a avea acces la baza materiala si alte facilitati aflate la dispozitia uniunii.

Art. 11 Obligatiile Membrilor
11.1 Sa cunoasca si sa respecte prevederile statutului si ale regulamentelor de ordine interioara.
11.2 Sa nu intreprinda activitati sau manifestari care sa prejudicieze interesele si imaginea
U.S.R
11.3 Sa-si exercite drepturile si sa-si indeplineasca obligatiile de buna credinta  si sa nu lezeze drepturile si interesele membrilor uniunii.
11.4  Sa nu faca parte din alte structuri nationale avand scopuri si obiective similare uniunii cu
exceptia structurilor cu caracter profesional
11.5  Plata  cotizatiei stabilite de Adunarea Generala. Neplata acestora atrage excluderea
membrului  debitor din uniune.

CAPITOLUL III  Patrimoniul USR
Art.12 Patrimoniul  initial:
12.1 Patrimoniul initial este de 3.000.000 lei, constituit prin aportul financiar al membrilor fondatori;
12.2 Patrimoniul initial nu poate fi instrainat;

Art. 13 Veniturile USR:
13.1 Veniturile USR provin din:
a) cotizatiile membrilor;
b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditii legale;
c) dividendele societatilor comerciale infiintate de federatie;
d) venituri realizate din activitati economice directe;
e) donatii, sponsorizari  legale;
f) alte venituri prevazute de lege.
13.2 USR poate infiinta societati comerciale si poate desfasura orice alte activitati directe cu caracter accesoriu, in conditiile legii.

Art. 14 Destinatia veniturilor
14.1 Toate beneficiile rezultate din activitatile Uniunii sunt destinate scopului acesteia si nu vor putea crea profit membrilor, cu exceptia platii salariilor, a unor premii, deconturi legale.

Art. 15 Grevarea patrimoniului
15.1  Patrimoniul USR nu poate fi grevat de datoriile vreunui membru

CAPITOLUL IV
ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE  sI CONTROL SECTIUNEA I
Art. 16 Organele Uniunii
16.1 Organele Uniunii sunt:
a) Adunarea Generala;
b) Consiliul Director;
c) Comisia de Cenzori.

Art. 17 Adunarea Generala
17.1 Adunarea Generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea asociatilor.
17.2 Competenta Adunarii Generale cuprinde:
a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale USR;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;
d) alegerea si  revocarea Comisiei de Cenzori
e) modificarea  actului constitutiv si a statutului;
1) stabilirea cotizatiilor;
g) decide asupra primirii si excluderii de membri;
h) dizolvarea si lichidarea USR;
i) orice alte atributii prevazute de lege sau statut

Art. 18 Convocarea Adunarii Generale
18. 1  Adunarea  Generala poate fi facuta de:
A) Presedinte
B) Consiliul Director
C) 2/3 din numarul membrilor
18.2 Adunarea Generala este legal constituita in prezenta majoritatii absolute a membrilor.

Art. 19 Hotararile Adunarii Generale
19.1 Adunarea Generala adopta hotarari ordinare si hotarari statutare
19.2 Hotararile ordinare se adopta cu majoritate simpla
19.3 Hotararile statutare se adopta cu majoritate absoluta

CONSILIUL DIRECTOR
SECtIUNEA a II-a
Art. 20 Atributiile Consiliului Director
20. 1 Consiliul Director pune in executare hotararile Adunarii Generale;
20.2 Consiliul Director este alcatuit din: presedinte, prim vice-presedinte, trei vice-presedinti, secretar general, trezorier, doi consilieri.
20.3 Ii exercitarea competentei sale, Consiliul, Director:
a) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Uniunii;
b) incheie acte juridice in numele si pe seama Uniunii;
c) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.
d) Consiliul Director USR infiinteaza departamente in functie de necesitatile federatiei. Departamentele sunt conduse de directori de departament care au dreptul de a participa la sedintele Consiliului Director – fara drept de vot.

Art. 21 Convocarea Consiliului Director
21.1 Convocarea Consiliului Director se face de catre presedinte sau 2/3 din numarul membrilor.
21.2  Consiliul Director se intalneste trimestrial si ori de cate ori este nevoie.

Art. 22 Hotararile Consiliului
22.1 Pentru valabi1itatea deciziilor Consiliului Director este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor.
22.2 Hotararile ordinare se iau cu majoritate simpla, iar cele statutare cu majoritate absoluta. .

Art. 23 Calitatea de membru al Consiliului director este incompatibila cu calitatea de:
a) membru al unui partid politic
b) angajat al unei institutii publice

SECTIUNEA a III-a
PREsEDINTELE
Art. 24
24.1 Presedintele este ales de catre Adunarea Generala cu majoritatea absoluta de voturi.
24.2 in cazul in care nici un candidat nu indeplineste majoritatea absoluta, se organizeaza al doilea tur de scrutin in care este desemnat castigator candidatul cu cele mai multe voturi.
24.3 Presedintele conduce USR, fiind reprezentanlul Uniunii in relatiile cu tertii.

Art. 25
25.1 Durata mandatului presedintelui este de un an calendaristic.
25.2 Nici un membru nu poate detine functia de presedinte mai mult de doua mandate.
25.3. in cazul pierderii calitatii de student sau in cazul pierderii calitatii de delegat al
asociatiei membre a USR, presedintele isi pierde calitatea si va fi inlocuit de prim vice- presedinte . Aceasta prevedere se aplica si celorlalti membrii ai Consiliului Director.
25.4 Presedintele nu poate fi membru al vreunei formatiuni politice.

B. PRIM VICEPREsEDINTELE
Art. 26
26.1 Primvicepresedintele il secondeaza pe. presedinte si coordoneaza activitatea vicepresedintilor .
26.2 Asigura interimatul in cazul vacantarii functiei de presedinte.
26.3 in caz de indisponibilitate a presedintelui preia prerogativele acestuia.

C. VICEPREsEDINtII
Art. 27 Vicepresedintii sunt in numar de trei:
27.1 vicepresedinte relatii externe;
27 .2 vicepresedinte social-invatamant;
27.3 vicepresedinte proiecte-programe.

D.SECRETARULGENERAL
Art. 28  Secretarul General:
28.1  redacteaza procesul verbal si celelalte documente de lucru ale USR;
28.2   raspunde de activitatea de registratura si secretariat a USR;
28.3   realizeaza si mentine contactele cu mass-media;
28.4  constata asupra statutaritatii intalnirilor si verifica delegatiile membrilor;
28.5  informeaza membrii asupra actiunilor USR.

E. TREZORIERUL
Art. 29  Trezorierul se ocupa de activitatile economice si financiare ale Uniunii.

SECTIUNEA IV
CONTROLUL UNIUNII
Art. 30 Comisia de cenzori
Adunarea Generaia alege o comisie formata din trei cenzori.
Art. 31 Atributii:
in realizarea competentei sale Comisia de Cenzori:
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Uniunii;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii GeneraIe;
c) indeplineste orice alte atributii prevazute de statut sau  stabilite de Adunarea Generala

CAPITOLUL V
DISPOZITII FINALE  sI TRANZITORII
Art. 32 Statutul poate fi modificat de Adunarea Generala in conditiile legii.
Art. 33 Dizolvarea si lichidarea USR poate fi facuta in confomitate cu prevederile legale.
Art. 34 Dispozitiile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare, decid in mod liber sa infiinteze o federatie studenteasca cu scopul de a reprezenta si promova si apara
drepturile studentilor.

Obiective si Mijloace de Realizare a Scopului
1.  Stimularea, promovarea si cultivarea unor raporturi personate si institutionale cu studentii
si asociatiile studentesti.
2. Sprijinirea studentilor pentru rapida lor integrare in viata sociala si profesionala.
3.  Initierea si intretinerea de relatii cu institutii nationale si internationale cu decizie in
domeniul de interes pentru membrii uniunii, cu alte organizatii nationale si internationale, cu institutii guvernamentale si neguvernamentale.
4.  Participarea la programe locale, nationale si internationale pentru studenti si membrii sai.
5.  Initierea de proiecte de promovare a valorilor universitare.
6.  Ameliorarea invatamantului universitar romanesc si alinierea la normele europene si internationale
7 Organizarea de conferinte, simpozioane, colocvii si seminarii cu caracter national si international.
8. U.S.R. poate infiinta tipografie

Federatia va purta numele de Uniunea Studentilor din Romania (USR).
Sediul USR este in B-dul M. Kogalniceanu, nr.36-46, camera 123, sectorV, Bucuresti.
USR se constituie in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr.26/ 2000. USR functioneaza pe durata nedeterminata si isi incepe activitatea din momentul dobandirii personalitatii juridice.
Patrimoniul initial al USR este de 3.000.000 lei si este constituit prin aportul financiar egal al asociatilor. Patrimoniul initial al USR nu poate fi instrainat.
Componenta celor dintai organe de conducere este:
ISPAS Gabriel Liviu, presedinte.
DRAGOMIR Ciprian, prim vice-presedinte.
VASILE Adrian, secretar general.
BALOG Catalin, vice-presedinte.
OLARU Ciprian, vice-presedinte.
DINU Marius, vice-presedinte.
DRAGNEA Daniel, trezorier.
BRAD Veronica, consilier.
NISTOROIU Alexandru, consilier.
AMBROSIE Claudiu, cenzor.