office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București
Facebook: https://www.facebook.com/USASE

Uniunea Studenţilor Academiei de Studii Economice din Bucuresti (USASE) este organizaţia

studenţească ce reprezintă interesele comune ale tuturor studenţilor, de la nivelul diverselor formaţii,

programe sau cicluri de studiu ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti (ASE București) şi se

implică în dezvoltarea lor personală şi profesională.

Printre valorile USASE se regăsesc spiritul de iniţiativă, implicarea activă, voluntariatul, creativitatea,

comunicarea, entuziasmul, devotamentul, solidaritatea, integritatea, profesionalismul şi pasiunea.

Obiectivele sale principale sunt:

a) participarea studenţilor prin reprezentanţii aleşi, membri ai organelor de conducere ale USASE,

la deciziile adoptate de structurile consultative, deliberative şi de conducere ale ASE București şi

facultăţilor;

b) identificarea problemelor cu care studenţii se confruntă şi propunerea de metode şi acţiuni de

soluţionare a acestora;

c) monitorizarea respectării drepturilor şi promovarea unor elemente ce ţin de îndeplinirea obligaţiilor ce

revin studenţilor ASE București;

d) participarea, în calitate de partener în managementul ASE București, şi implicarea activă în

îmbunătăţirea continuă a situaţiei comunităţii studenţeşti şi a sistemului de învăţământ, inclusiv prin

participarea la procesul de asigurare a calităţii;

e) participarea la dezvoltarea personală şi profesională a membrilor comunităţii studenţeşti, la creşterea

gradului de integrare în societate, a capacităţii de a fi angajat şi a mobilităţii pe piaţa muncii;

f) implicarea în activităţile ce ţin de aspectele sociale ale vieţii comunităţii studenţeşti;

g) organizarea de activităţi educaţionale, sportive, culturale şi de petrecere a timpului liber;

h) managementul Casei Studenţilor Economişti;

i) iniţierea şi consolidarea relaţiilor de colaborare dintre studenţii universităţii şi cei ai altor universităţi

din ţară şi străinătate;

j) promovarea luării unor măsuri care să ducă la asigurarea îndeplinirii dreptului la asistenţă de

specialitate şi la servicii complementare gratuite;

k) promovarea USASE și a valorilor ASE Bucureşti.