office@uniunea.ro Calea Plevnei 61, cam. 9-10, sector 1, București

Serviciile din cadrul Direcției și activitățile acestora:

a) Legislație și monitorizarea asigurării drepturilor studenților

 •  Monitorizează legislația națională și internațională (acorduri interguvernamentale, legi, ordonanțe de guvern, ordine de ministru, carte universitare, regulamente interne ale universităților/facultăților) cu privire la educație;
 •  Analizează și compară cadrul legislativ al educației din România cu cel al altor state;
 •  Inițiază sau asigură suport în realizarea de propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ cu privire la educație;
 •  Monitorizează respectarea drepturilor studenților, inclusiv asigurarea dreptului de reprezentare a studenților (asigurarea independenței studenților în alegerea reprezentanților lor, democrație universitară, implicarea studenților reprezentanți în luarea deciziilor cu privire la studenți);
 •  Colaborează cu conducerile universităților pentru asigurarea respectării drepturilor studenților;
 •  Solicită, primește și centralizează feedbaback din partea studenților din România cu privire la respectarea drepturilor lor;
 •  Primește, centralizează și supune atenției direcțiilor de specialitate diverse situații și propuneri sesizate/primite din partea studenților din România;
 •  Propune soluții la situațiile sesizate/primite din partea studenților din România (fie variante oferite anterior de diverse autorități în cazuri similare fie variante noi de soluționare).

b) Finanțarea învățământului

 •  Participă la asigurarea unei legături funcționale între USR și CNFIS precum și Comisia de specialitate a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;
 •  Analizează și propune principii și metode de distribuire a fondurilor publice către universitățile de stat din România, pe baza necesităților de finanțare a învățământului superior, implicându-se în elaborarea metodologiei cadru de finanțare a universităților și a procedurilor de finanțare de bază a universităților prin granturi de studii;
 •  Analizează și se implică în stabilirea modului de distribuție anuală a fondurilor bugetare pe instituții de invățământ superior de stat din România destinate sprijinului direct sau indirect al studenților: sumele pentru finanțarea de bază, finanțarea complementară și finanțarea suplimentară, realizarea de obiective de investiții, fondurile pentru dezvoltare instituțională, fondurile pentru incluziune, burse și protecția socială a studenților;
 • Se implică în stabilirea anuală a costului mediu per student echivalent, pe cicluri de studii, pe domenii de studii si pe limbã de predare;
 • Analizează calitatea serviciilor oferite studenților de către universități și formulează propuneri privind susținerea îmbunătățirii continuă a acestora;
 • Se implică în stabilirea criteriilor și a standardelor de calitate pentru alocarea cãtre universități a finanțării suplimentare, destinate stimulãrii excelenței instituțiilor și a programelor de studii, atât din cadrul universităților de stat, cât și a celor particulare, în sumă la nivel național de minimum 30% din suma alocată la nivel național universităților de stat ca finanțare de bază;
 • Se implică în stabilirea domeniilor de studii prioritare, care asigură dezvoltarea sustenabilă și competitivă a societății;
 •  Se implică în stabilirea anuală a cuantumului minim al burselor sociale pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse, tinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă și cazare (împreună cu Direcția Social);
 • Analizează modul de alocare și folosire a fondurilor publice alocate universitățile de stat, urmărind creșterea calității în sistemul de învățământ superior din România, și asigurarea egalității de șanse de pregatire universitară;
 • Analizează dimensiunea implicării financiare individuale a studenților universităților/facultăților;

c) Curriculum universitar

 •  Evaluează satisfacția studenților cu privire la programele de studiu ale facultăților;
 •  Organizează dezbateri pe marginea curriculumurilor programelor de studii universitare;
 •  Realizează de propuneri de îmbunătățire a curriculumurilor programelor de studii universitare;
 •  Monitorizează existența și propune acorduri sau parteneriate între universități/ facultăți și firme de specialitate (de preferință cu profil asemănător universității/facultății respective) pentru desfășurarea practicii de specialitate a studenților sau chiar angajarea absolvenților.

d) Asigurarea calității și evaluarea activității didactice

 • Monitorizează asigurarea calității în învățământul superior din România, raportându-se la prevederile legale în vigoare și la bunele practici în domeniu;
 •  Monitorizează performanțele didactice ale cadrelor didactice;
 • Identifică și promovează modele de cadre didactice de succes.

e) Studenți doctoranzi

 •  Identifică și propune soluții cu privire la diverse situații întâmpinate de studenții doctoranzi;
 •  Primește, centralizează și supune atenției direcțiilor de specialitate diverse situații și propuneri sesizate/primite din partea studenților-doctoranzi din România;

f) Consiliere și orientare în carieră

 • Monitorizează îndeplinirea de către universități a obligației de a înființa astfel de centre de profil precum și activitatea acestora;
 • Identifică și promovează exemple de bune practici în consilierea și orientarea în carieră;
 • Colaborează cu alte organizații ce își propun consilierea și orientarea în carieră a tinerilor;

Abilități si competențe necesare membrilor din aceste servicii ale direcției Educație:

 • Capacitate de analiză și sinteză;
 • Cunoștințe juridice;
 • Abilități de comunicare;
 • Să fie student reprezentant ales (de preferință membru în Consiliul Facultății / SenatulUniversitar);
 • Abilități de operare PC (Microsoft Office, Internet etc.);
 • Capacitate de management al timpului.