Restart al Centrelor de Consiliere în Carieră

         Săptămâna aceasta, Ministerul Educaţiei a publicat metodologia-cadru ce reglementează modul de organizare şi funcţionare a centrelor de consiliere şi orientare în carieră, denumite CCOC.

Uniunea Studenţilor din România a semnalat pentru prima oară problemele centrelor de consiliere, în cadrul Congresului Studenţilor din România, în anul 2013. Eforturile susţinute în acest sens au dus la elaborarea comună a acestei metodologii adoptată prin Ordin de Ministru.

Servicii de consiliere şi orientare profesională au scopul de a facilita inserţia studenţilor pe piaţa muncii sau motivarea acestora în vederea continuării studiilor. 

De ce ai avea nevoie de consiliere? De ce ai nevoie de strategii menite să genereze un progres rapid în dezvoltarea ta personală și profesională? Pentru că:

Textul Ordinului de Ministru poate fi consultat aici: 

http://lege5.ro/Gratuit/gqydoojsgy/metodologia-cadru-privind-organizarea-si-functionarea-centrelor-de-consiliere-si-orientare-in-cariera-in-sistemul-de-invatamant-superior-din-romania-din-19112014?pid=&d=2014-11-24

 

“Capitolul I Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Prezenta metodologie-cadru reglementeaza modul de organizare si functionare a centrelor de consiliere si orientare in cariera, denumite in continuare CCOC, constituite ca structuri fara personalitate juridica la nivelulinstitutiilor de invatamant superior de stat sau particular din Romania.

(2) Consilierea si orientarea carierei pe tot parcursul vietii se refera la totalitatea serviciilor si activitatilor care ajuta persoanele de orice varsta si in orice moment al existentei lor sa faca alegeri in sfera educationala, de formare sau munca si sa isi gestioneze cariera.

(3) Prezenta metodologie-cadru are la baza principiul dreptului la asistenta si la servicii complementare gratuite in invatamantul superior de stat, in conformitate cu prevederile legale.

Art. 2 – Activitatea de consiliere si orientare in cariera a CCOC se adreseaza:
a) studentilor institutiei de invatamant superior in care functioneaza, indiferent de programul de studiu pe care acestia il frecventeaza sau de forma de invatamant, inclusiv studentilor veniti la studii prin programe de mobilitati;
b) elevilor din anii terminali de liceu, prin parteneriate incheiate cu unitati din invatamantul preuniversitar;
c) absolventilor proprii sau ai altor universitati.

Art. 3. – CCOC are ca obiectiv fundamental oferirea de noi oportunitati de angajare a tinerilor din sistemul educational, prin activitati de consiliere si orientare in cariera care vizeaza:
a) orientarea si consilierea elevilor/studentilor astfel incat acestia sa fie capabili sa isi poata planifica si gestiona in mod optim propriul traseu educational;
b) reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare in cariera, precum si de motive personale sau de adaptare la mediul universitar;
c) facilitarea relatiei dintre studenti si piata muncii, astfel incat acestia sa cunoasca nevoile si provocarile reale ale pietei muncii;
d) cresterea angajabilitatii studentilor in domeniile de studiu absolvite.

Art. 4. – Activitatea CCOC presupune:
1. informarea, orientarea si consilierea elevilor din anii terminali de liceu/studentilor prin oferirea urmatoarelor servicii:
a) consiliere educationala si vocationala;
b) consiliere si evaluare psihologica;
c) consiliere in cariera;
d) elaborarea de materiale destinate informarii, orientarii si consilierii;

2. actiuni legate de cresterea gradului de insertie pe piata muncii a studentilor si absolventilor, prin oferirea unor servicii precum:
a) sesiuni de pregatire a portofoliului de angajare, simularea interviului de angajare;
b) organizarea de prezentari de companii;
c) sesiuni de formare pentru dezvoltarea competentelor transversale ale studentilor;
d) realizarea de studii si analize periodice privind abandonul universitar, integrarea absolventilor pe piata muncii, impactul serviciilor de consiliere si orientare profesionala, precum si propunerea de masuri pentru ameliorarea acestora;
e) elaborarea si aplicarea de instrumente specifice in scopul monitorizarii insertiei pe piata muncii;
f) participari la activitati organizate de catre alumni;

3. informarea si consilierea elevilor asupra rutelor educationale si ocupationale disponibile in cadrul curriculei universitare, a sistemului de credite transferabile la nivel universitar, in conformitate cu Registrul national al calificarilor in invatamantul superior si Cadrul national al calificarilor, prin mijloace specifice precum sesiuni de prezentare de tip ‘zilele portilor deschise’, targuri educationale, vizite tematice etc;

4. informarea si consilierea studentilor asupra rutelor educationale si ocupationale din cadrul institutiilor de invatamant superior, pentru cicluri de invatamant superioare.

Capitolul II Structura organizatorica

Art. 5. – (1) CCOC trebuie sa aiba in componenta:
a) psihologi cu atestat in specialitatea Psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala;
b) consilieri de cariera;
c) sociologi;
d) cadre didactice cu expertiza in domeniul de specializare al studentilor si absolventilor.

(2) Numarul angajatilor din cadrul CCOC se stabileste pornind de la numarul de studenti inmatriculati in cele trei cicluri de studiu. Raportul minim acceptat este de cel putin 1 consilier de cariera/psiholog/2.000 de studenti inmatriculati.

Art. 6. – (1) CCOC se subordoneaza academic senatului universitatii si administrativ rectorului.

(2) CCOC este condus de un cadru didactic coordonator, numit director al CCOC, desemnat prin hotararea senatului universitar la propunerea consiliului de administratie. Acesta prezinta anual senatului universitatii, cu avizul consiliului de administratie, un raport asupra serviciilor oferite, publicat apoi pe site-ul institutiilor de invatamant superior.

Art. 7. – In stabilirea planului anual de activitati si in desfasurarea activitatilor curente CCOC poate colabora cu organizatiile studentesti legal constituite din institutia de invatamant superior.

Art. 8. – Baza materiala necesara desfasurarii activitatilor CCOC se asigura de catre institutia de invatamant superior organizatoare.

Capitolul III Dispozitii finale

Art. 9. – Finantarea CCOC se face prin bugetul consolidat al universitatii. In scopul asigurarii/dezvoltarii activitatii CCOC, institutia de invatamant superior poate atrage fonduri nerambursabile si alte resurse extrabugetare.

Art. 10. – In maximum 6 luni de la publicarea prezentei metodologii-cadru in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, fiecare institutie de invatamant superior acreditata va elabora propria metodologie de aplicare, aprobata de catre senatul universitatii, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii-cadru.

Art. 11. – Prezenta metodologie-cadru intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”