Statutul Uniunii!

Întregul regulament al Uniunii Studenților din România.
Te încurajăm să îl parcurgi. Pe tot!

ART. 1.
Denumire

1.1  Prezentul statut reglementează organizarea și funcționarea Uniunii Studenților din România denumită în continuare, prescurtat USR.
1.2  În toate actele, anunțurile publicitare, corespondențe ce vor fi emise de USR, denumirea va fi  urmată de specificarea sediului acesteia.
1.3  Folosirea de un membru al U.S.R. a denumirii acesteia în orice documente individuale emise și acțiuni desfășurate este supusă aprobării în prealabil a Consiliului Director al USR, cu respectarea prevederilor prezentului statut.

ART. 2.
Forma juridică

2.1 USR este o federație ce reunește la nivel național organizații studentești din România, cu personalitate juridică română, de drept privat, democratic constituite, cu scop nepatrimonial, apolitică, nepartinică, independentă, neguvernamentală.
2.2 USR isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile legale, dispozitiile prezentului statut si ale regulamentelor interne.
2.3 USR nu poate încheia protocoale sau parteneriate cu caracter politic, cu formațiuni politice sau cu organizații de tineret ale partidelor politice.

ART. 3.
Sediu

3.1 USR își are sediul în B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, camera 123, sector 5, București.

ART. 4.
Durata funcționării

4.1 USR se constituie și funcționează pe durată nedeterminată și își începe activitatea din momentul dobândirii personalității juridice.

ART. 5.
Scop

5.1 Uniunea Studenților din România reprezintă, promovează și apără drepturile studenților membri ai Uniunii.

ART. 6.
Obiective și mijloace de realizarea a scopului

6.1 Stimularea, promovarea și cultivarea unor raporturi personale si instituționale cu studenții și asociațiile studențești.
6.2 Sprijinirea studenților pentru rapida lor integrare în viața socială și profesională.
6.3 Inițierea și întreținerea de relații cu instituții naționale și internaționale cu decizie în domeniul de interes pentru membrii Uniunii, cu alte organizații naționale și internaționale, cu instituții guvernamentale și neguvernamentale.
6.4 Participarea la programe locale, naționale și internaționale pentru studenți și membrii săi.
6.5 Inițierea de proiecte, de promovare a valorilor universitare.
6.6 Ameliorarea învățământului universitar românesc și alinierea la normele europene și internaționale.
6.7 Organizarea de conferințe, simpozioane, colocvii și seminarii cu caracter național si internațional.                                                                                                                    6.8 USR poate înființa tipografie, edituri, publicații proprii, posturi de radio și TV.

ART. 7.
Calitatea de membru

7.1 Membrii USR sunt asociații studențești cu personalitate juridică proprie.
7.2 Membrii semnatari ai actului constitutiv care au depus actele în vederea dobândirii personalității  juridice sunt membrii fondatori.
7.3 Membrii USR au aceleași drepturi și obligații fără privilegii și fără discriminări.

ART. 8.
Dobândirea calității de membru

8.1 Asociațiile ce îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 7 al prezentului statut pot deveni membri ai USR în urma unei cereri scrise, depusă la secretariatul general al USR.
8.2  Cererea va fi însoțită de:
a) procesul verbal al Adunării Generale a asociației candidate din care să reiasă hotărârea de aderare la USR;
b) încheierea judecătorească privind personalitatea juridică, în copie legalizată;
c) statutul asociației respective, în copie legalizată.
8.3. Validarea cererii se face prin vot de către Adunarea Generală, moment din care asociația respectivă devine membru al USR.

ART. 9.
Încetarea calității de membru

9.1 Calitatea de membru al USR încetează prin:
a) retragere;
b) excludere;
c) desființarea asociației membre;
9.2 Membrii USR pot fi excluși dacă:
a) produc daune Uniunii prin folosirea de titulatură sau de patrimoniu USR în scopuri străine intereselor Uniunii, prin neîndeplinirea sarcinilor încredințate sau prin nerespectarea deciziilor adoptate;
b) încalcă statutul și/sau regulamentele interne;
c) deteriorează imaginea USR.
9.3 Hotărârea de excludere a unui membru este luată de Adunarea Generală cu votul majorității absolute a membrilor USR.

ART. 10.
Drepturile membrilor

10.1 Dreptul de a participa la acțiunile și adunările USR și de a se exprima în cadrul acestora.
10.2 Dreptul de vot în cadrul structurilor USR, în condițiile prevăzute în statut și regulamentele interne.
10.3 Dreptul de a fi informat cu privire la activitatea USR.
10.4 Dreptul de a se retrage din USR.
10.5 Dreptul de a solicita și primi sprijinul USR dacă solicită acest lucru corespunzător scopului Uniunii.
10.6 Dreptul de a avea acces la baza materială și alte facilități aflate la dispoziția Uniunii.

ART. 11.
Obligațiile membrilor

11.1 Sa cunoască și să respecte prevederile statutului și ale regulamentelor de ordine interioară.
11.2 Să nu întreprindă activități sau manifestări care să prejudicieze interesele și imaginea USR.
11.3 Să-și exercite drepturile și să-si îndeplinească obligațiile de bună credință  și să nu lezeze drepturile și interesele membrilor Uniunii.
11.4  Să nu faca parte din alte structuri naționale având scopuri și obiective similare Uniunii, cu excepția structurilor cu caracter profesional.
11.5  Plata cotizației stabilite de Adunarea Generală. Neplata acestora atrage excluderea
membrului  debitor din Uniune.

ART. 12.
Patrimoniul inițial

12.1 Patrimoniul inițial este de 3.000.000 lei, constituit prin aportul financiar al membrilor fondatori;
12.2 Patrimoniul inițial nu poate fi înstrăinat.

ART. 13.
Veniturile USR

13.1 Veniturile USR provin din:
a) cotizațiile membrilor;
b) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiții legale;
c) dividendele societăților comerciale înființate de federație;
d) venituri realizate din activități economice directe;
e) donații, sponsorizări  legale;
f) alte venituri prevăzute de lege.
13.2 USR poate înființa societăți comerciale și poate desfășura orice alte activități directe cu caracter accesoriu, în condițiile legii.

ART. 14.
Destinația veniturilor

14.1 Toate beneficiile rezultate din activitățile Uniunii sunt destinate scopului acesteia și nu vor putea crea profit membrilor, cu excepția plății salariilor, a unor premii, deconturi legale.

ART. 15.
Grevarea patrimoniului

15.1  Patrimoniul USR nu poate fi grevat de datoriile vreunui membru.

ART. 16.
Organele Uniunii

16.1 Organele Uniunii sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Comisia de Cenzori.

ART. 17.
Adunara Generală

17.1 Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociaților.
17.2 Competenșa Adunării Generale cuprinde:
a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale USR;
b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
c) alegerea și revocarea membrilor Consiliului Director;
d) alegerea și  revocarea Comisiei de Cenzori;
e) modificarea  actului constitutiv și a statutului;
1) stabilirea cotizațiilor;
g) deciderea asupra primirii și excluderii de membri;
h) dizolvarea și lichidarea USR;
i) orice alte atribuții prevăzute de lege sau statut.

ART. 18.
Convocarea Adunării Generale

18.1  Adunarea Generală poate fi făcută de:
A) Președinte;
B) Consiliul Director;
C) 2/3 din numărul membrilor.
18.2 Adunarea Generală este legal constituită în prezența majorității absolute a membrilor.

ART. 19.
Hotărârile Adunării Generale

19.1 Adunarea Generală adoptă hotărâri ordinare și hotărâri statutare.
19.2 Hotărârile ordinare se adoptă cu majoritate simplă.
19.3 Hotărârile statutare se adoptă cu majoritate absolută.

ART. 20.
Atribuțiile Consiliului Director

20.1 Consiliul Director pune în executare hotărârile Adunării Generale;
20.2 Consiliul Director este alcătuit din: președinte, primvicepreședinte, trei vicepreședinți, secretar general, trezorier, doi consilieri.
20.3 În exercitarea competenței sale, Consiliul Director:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor Uniunii;
b) încheie acte juridice în numele și pe seama Uniunii;
c) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;
d) înființează departamente în funcție de necesitățile federației. Departamentele sunt conduse de directori de departament, care au dreptul de a participa la ședințele Consiliului Director – fără drept de vot.

ART. 21.
Convocarea Consiliului Director

21.1 Convocarea Consiliului Director se face de către președinte sau 2/3 din numărul membrilor.
21.2  Consiliul Director se întâlnește trimestrial și ori de câte ori este nevoie.

ART. 22.
Hotărârile Consiliului

22.1 Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului Director este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor.
22.2 Hotărârile ordinare se iau cu majoritate simplă, iar cele statutare cu majoritate absolută.

ART. 23.
Calitatea de membru al Consiliului Director

23.1. Calitatea de membru al Consiliului Director este incompatibilă cu calitatea de:
a) membru al unui partid politic;
b) angajat al unei instituții publice.

ART. 24.

24.1 Președintele este ales de către Adunarea Generală cu majoritatea absolută de voturi.
24.2 În cazul în care nici un candidat nu îndeplinește majoritatea absolută, se organizează al doilea tur de scrutin în care este desemnat câștigător candidatul cu cele mai multe voturi.
24.3 Președintele conduce USR, fiind reprezentanlul Uniunii în relațiile cu terții.

ART. 25.
Președintele

25.1 Durata mandatului președintelui este de un an calendaristic.
25.2 Nici un membru nu poate deține funcția de președinte mai mult de două mandate.
25.3 În cazul pierderii calității de student sau în cazul pierderii calității de delegat al
asociației membre a USR, președintele își pierde calitatea și va fi înlocuit de primvicepreședinte. Această prevedere se aplică și celorlalți membri ai Consiliului Director.
25.4 Președintele nu poate fi membru al vreunei formațiuni politice.

ART. 26. Primvicepreședintele

26.1 Primvicepreședintele îl secondează pe președinte și coordonează activitatea vicepreședintilor.
26.2 Asigură interimatul în cazul vacantării funcției de președinte.
26.3 În caz de indisponibilitate a președintelui, preia prerogativele acestuia.

ART. 27. Vicepreședinții

Vicepreședinții sunt în număr de trei:
27.1 Vicepreședinte relații externe;
27.2 Vicepreședinte Social-Învățământ;
27.3 Vicepreședinte Proiecte-Programe.

ART. 28.
Secretarul General

28.1 Redactează procesul verbal și celelalte documente de lucru ale USR;
28.2 Răspunde de activitatea de registratură și secretariat a USR;
28.3 Realizează și menține contactele cu mass-media;
28.4 Constată asupra statutarității întâlnirilor și verifică delegațiile membrilor;
28.5 Informează membrii asupra acțiunilor USR.

ART. 29.
Trezorierul

29.1 Trezorierul se ocupă de activitățile economice și financiare ale Uniunii.

ART. 30.
Comisia de Cenzori

30.1 Adunarea Generală alege o comisie formată din trei cenzori.

ART. 31.
Atribuții în realizarea competenței Comisiei de Cenzori

31.1 Comisia de Cenzori:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Uniunii;
b) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;
c) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de statut sau stabilite de Adunarea Generală.

ART. 32.

32.1 Statutul poate fi modificat de Adunarea Generală în condițiile legii.

ART. 33.

33.1 Dizolvarea și lichidarea USR poate fi facută în conformitate cu prevederile legale.

ART. 34.

34.1 Dispozițiile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare, decid în mod liber să înființeze o federație studențească cu scopul de a reprezenta, promova și apăra drepturile studenților.

Scroll to Top